دانیلا اشمیت

Daniela N. Schmidt FRSB دانشمند آلمانی زمین و استاد دانشگاه بریستول است. تحقیقات او تأثیر تغییر آب و هوا بر اکوسیستم های دریایی را بررسی می کند. او نویسنده اصلی گزارش پانل بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) در مورد تأثیرات، سازگاری و آسیب پذیری برای اروپا است.