کاترینیا سیاچوکه

ماریا الکساندرا "کاترین" سیاچوک گائته (متولد 21 ژانویه 1972) بازیگر کلمبیایی است که بیشتر به خاطر نقش هایش (عمدتا شرورانه) در بسیاری از تله نواها شناخته می شود.